Pejabat

Endang Susilawati Berutu,AMd

Jabatan: Analis Penataan Kawasan Pada seksi Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu Kota/Perdesaan bidang pertanahan dan ta
NIP: 19780104 201001 2 010
E-Mail: